Zamówienia tel.: poniedziałek - piątek 9-17 577 01 66 33

Regulamin serwisu 3DChili.pl

Podmioty odpowiedzialne

1.Serwis internetowy 3DChili.pl jest własnością:

NextPharm sp. z o. o.
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań,
KRS 0000365528,
REGON 301543176,
DIČ 7792381612

2.Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień, jak również wszelkich innych czynności związanych z obsługą Klienta (w szczególności reklamacje, wymiana towaru na nowy, zamiana towaru, prowadzenie postępowań z tytułu niezgodności towaru z umową) jest NextPharm sp. z o. o.

3.W celu realizacji uprawnień przysługujących Klientom opisanym w dalszej części regulaminu wskazuje się, iż wszelka korespondencja oraz inne próby kontaktu powinny być prowadzone z wykorzystaniem następujących danych teleadresowych:

a) e-mail: kontakt@3DChili.pl

b) numer telefonu: 61 880 31 35, +48 577 01 66 33

Nasza konsultantka sprzedaży pracuje w godzinach od poniedziałku do piątku:

9:00 – 17:00.

c) formularz kontaktowy: na stronie 3DChili.pl w zakładce „Kontakt”.

Ceny

4.Podane w serwisie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Ceny są podawane w walucie polskiej PLN. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest złożenia odpowiedniego żądania, podanie numeru zamówienia transakcji, która ma być potwierdzona fakturą VAT i przesłanie pełnych danych do wystawienia faktury na adres email wskazany w pkt. 3 w ciągu 7 dni od daty zakupu.

Złożenie zamówienia

5. Kupującym w serwisie internetowym 3DChili.pl, znajdującym się na stronie 3DChili.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Kupującym.

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:

Komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript

7. Prawo autorskie do e-booka z Dietą 3D Chili:

Nabywca e-booka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu. Wszelkie prawa autorskie do treści e-booka pozostają przy Administratorze i nie są zbywane na rzecz Kupującego. Nabywca otrzymuje odpłatną licencję niewyłączną do korzystania z treści e-booka w zakresie wyłącznie użytku osobistego i na własne potrzeby, z ograniczeniami wskazanymi poniżej.

 1. Powielanie pliku e-booka, kopiowanie i wykorzystywanie w sposób niedozwolony z prawem treści w całości lub we fragmentach, zmienianie jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub inne modyfikowanie e-booka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń) jest zabronione.

 2. Niedozwolona jest również dystrybucja e-booka, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

 3. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej e-booka na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału,

 4. Każdy Kupujący e-booka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne osoby trzecie nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać. W przypadku wykrycia powyższego, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy e-booka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza e-booka.

 5. Wszelkie e-booki udostępniane na łamach Serwisu - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Realizacja zamówienia

8.Złożone przez Ciebie zamówienia realizowane będą w następujący sposób:

a) Przesyłka krajowa - darmowa

b) Przesyłka krajowa za pobraniem: 5,00 zł (opłata operacyjna)

c) Przesyłka zagraniczna: 15,00 zł (opłata operacyjna)

Wysyłka zamówionego towaru natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

9.Zastrzegamy sobie możliwość czasowego braku danego towaru. Zostanie on dostarczony niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej partii suplementu lub oleju. W przypadku braku zgody umowa zostaje rozwiązana, a kupującemu przysługuje zwrot wpłaconej ceny.

10. Dokonując zamówienia Kupujący wyraża zgodę na realizację zamówień oraz czynności z nimi związanych (w szczególności reklamacje, wymiany towarów) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Ponadto Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od podmiotów wskazanych w pkt 1 i 2 Regulaminu.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezrozumienie opisów produktów, lub błędną interpretacją przez Kupującego.

12. Prosimy o zrozumienie, ale ze względów organizacyjnych, nie ma możliwości odbioru osobistego.

Wysyłka towaru

13. Towar jest dostarczany za pośrednictwem kurierów Poczty Polskiej.

14. Towar jest dostarczany w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.

15.UWAGA: WYSYŁKA KURIEREM Poczty Polskiej – czas dostarczenia w zależności od wybranej formy płatności od 24h.Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku.

16. INFOLINIA:

61 880 31 35

+48 577 01 66 33

Nasza konsultantka sprzedaży pracuje w godzinach od poniedziałku do piątku:

9:00 – 17:00.

Zwroty

17. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dn. 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U.z 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w serwisie 3DChili.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w w/w terminie z podaniem imienia, nazwiska i adresu oraz nr konta, na które mamy przesłać pieniądze przelewem

18. Oświadczenie zostanie zaakceptowane tylko wówczas, gdy towar nie został uszkodzony lub zniszczony – jest w oryginalnym opakowaniu i nie ma znamion użytkowania. Zwrot towaru odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta. Zwracany towar należy dostarczyć na uzgodniony adres nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

19. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze otrzymasz przelewem na wskazane konto. W powyższym przypadku, wydatki związane z przesyłką towaru nie podlegają zwrotowi.

Reklamacje

20. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady fizyczne, został uszkodzony podczas dostawy lub jest niezgodny z zamówieniem, to niezwłocznie się z nami skontaktuj!

21. Warunki udzielania reklamacji:

 1. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne przesłane przez Kupującego, powinno zawierać:

a) oznaczenie Kupującego zgłaszającego reklamację, przez wskazanie jego adresu e-mail

b) wskazanie przedmiotu reklamacji z krótkim uzasadnieniem;

c) wskazanie zakresu reklamacji (czy oczekuje on zwrotu ceny czy też np. nie może odczytać e-booka)

 1. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w punkcie 3, Administrator w terminie 5 (pięciu) dni od dnia jej doręczenia, wezwie zgłaszającego reklamację do uzupełnienia danych.

 2. Administrator w terminie wskazanym w punkcie 1 udziela odpowiedzi na reklamację na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.

 3. Administrator może odmówić zwrotu ceny w przypadku, gdy stwierdzi nadużycie prawa zwrotu. Za nadużycie tego prawa traktuje się wielokrotny zakup i żądanie zwrotu, wielokrotne zwroty, nieuzasadnione żądanie zwrotu, żądanie zwrotu przy zakupie poprzez system SponsorPay.

 4. Zwrot odbywa się przez wysłanie przez Kupującego wiadomości do Administratora z oświadczeniem, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę Programu, datę i cenę zakupu. Zawiadomienie jest skuteczne pod warunkiem kompletności danych i podania emaila, z której zamówiony został przez Kupującego dany produkt.

 5. Decyzja dotycząca zwrotu zostanie podjęta przez Administratora w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Administrator w przypadku pozytywnej decyzji odeśle Użytkownikowi pocztą e-mail formularz zwrotu. Formularz musi zostać wypełniony i podpisany przez zwracającego Użytkownika oraz odesłany listem poleconym na adres Administratora podany w wiadomości e-mail.

 6. Użytkownik w razie błędnego wypełnienia formularza zwrotu zostanie wezwany przez Administratora do jego uzupełnienia i ponownego odesłania.

 7. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz zwrotu, stanowi podstawę zwrotu Użytkownikowi wpłaconej za Produkt ceny. Pieniądze zostaną zwrócone Użytkownikowi w ciągu 31 dni od dnia otrzymania kompletnego formularza zwrotu w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

Gwarancja

22. Wszystkie towary zakupione u nas podlegają przepisom o odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Warunki reklamacji zostały wyszczególnione w pkt. 21.

23. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Ochrona danych osobowych

24. Dane osobowe, które Kupujący zobowiązany będzie podać w trakcie składania zamówienia w celu jego prawidłowej realizacji będą przetwarzane w celach zawarcia transakcji oraz w celach marketingowych przez podmioty wskazane w pkt. 1 i 2 Regulaminu, które prowadza Serwis Internetowy 3DChili.pl z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926).

25. Kupujący ma prawo do dostępu do wskazanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

26. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przy zamówieniu danych osobowych przez podmioty wskazane w pkt. 1 i 2 Regulaminu w zakresie jaki będzie niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia, czynności z tym związanych (w szczególności reklamacje, zwroty towarów) oraz otrzymywania informacji wskazanych w pkt. 9 Regulaminu.

Postanowienia końcowe

27. Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu upoważnia Serwis do nieuwzględnienia reklamacji.

28. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

29. Zmiany regulaminu będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu oraz będą przesyłane na adres e-mail podany przez Kupującego przy rejestracji. Po zmianie każdy Kupujący ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Kupujący i powiadomić Sklep o tym fakcie, aby usunął jego konto. Do zakupów dokonanych przed wprowadzeniem zmian do regulaminu mają zastosowanie postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili dokonania zakupu.

30. Serwis oraz Dieta 3D Chili nie jest źródłem wiedzy medycznej, w związku z czym przed skorzystaniem z zawartych w nim porad zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem, który powinien ocenić ryzyko związane ze stosowaniem diety oraz suplementów przez konkretnych Użytkowników.