Regulamin serwisu 3DChili.pl

§1
DEFINICJE

Lp.WyrażenieZnaczenie
1. Administrator nextPHARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-754) ul. Chełmońskiego 8/4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000738498, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 380670335 oraz NIP 7792492406
2. Regulamin niniejszy regulamin Serwisu 3dchili.pl
3. Klient osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych z którą zawarto umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu
4. Towar suplement diety 3DCHILI
5. Dieta będący treścią cyfrową ebook zawierający plan diety na 28 dni z przepisami, poradnik „Magiczne właściwości naturalnych przypraw” i poradnik „CellulitStop”
6. Serwis strona internetowa umieszczona pod adresem: https://3dchili.pl/ wraz ze wszystkimi podstronami
7. Dzień Roboczy jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

§2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Towaru z Dietą.
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin, treści zawarte w Serwisie oraz Dieta są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie dla każdego Klienta pod adresem elektronicznym (https://3dchili.pl/terms-of-service) w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§3
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa:
   • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
   • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
   • Internet Explorer w wersji 11,
  3. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  4. włączona obsługa Java Script,
  5. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 4. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Klienta opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Klienta na rzecz stron trzecich.

§4
JEDNOCZESNE ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU Z DIETĄ ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej Towaru z Dietą Klient wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz zamówienia. W formularzu zamówienia Klient wskazuje dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.
 2. Z zastrzeżeniem ustępu 3. poniżej, momentem zawarcia umowy oraz warunkiem przystąpienia Administratora do realizacji zamówienia jest zapłata należności przez Klienta. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Administratora.
 3. Jeżeli Klient zdecydował się na płatność za pobraniem, chwilą zawarcia umowy jest kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Wszystkie ceny oraz koszty przesyłki podane na stronach Serwisu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia.
 6. Przystąpienie do realizacji zamówienia w części dotyczącej Towaru następuje:
  1. w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy do godziny 10.00 - tego samego dnia;
  2. w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy po godzinie 10.00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – najbliższego Dnia Roboczego.
 7. Towar wysyłany jest Pocztą Polską.
 8. Towary na zasadach określonych w Serwisie i niniejszym Regulaminie wysłane są jedynie do adresatów w Polsce lub na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wysyłka Towaru do adresata poza wskazanym obszarem wymaga odrębnego uzgodnienia warunków.
 9. Realizacja zamówienia w części dotyczącej Diety następuje po zaksięgowaniu zapłaty należności na rachunku bankowym Administratora.
 10. Dieta jest dostarczana w formacie „.pdf” do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Do otwarcia pliku z dietą niezbędna jest aplikacja obsługująca format „.pdf”.
 11. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Towar i Dietę bez wad.

§5
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY (WYŁĄCZNIE) DIETY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej Diety Klient wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz zamówienia. W formularzu zamówienia Klient wskazuje dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.
 2. Umowa sprzedaży Diety zostaje zawarta z chwilą zapłaty za Dietę. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku Administratora.
 3. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Serwisu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia na Dietę następuje po zaksięgowaniu zapłaty ceny na rachunku bankowym Administratora.
 6. Dieta jest dostarczana w formacie „.pdf” do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Do otwarcia pliku z dietą niezbędna jest aplikacja obsługująca format „.pdf”.

§6
PŁATNOŚĆ

 1. Administrator umożliwia skorzystanie z różnych sposobów płatności. Ich lista dostępna jest po wybraniu przez Klienta Towaru/Diety. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z poszczególnych form płatności.
 2. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru z Dietą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie Towaru albo Diety, w zależności od tego co nastąpiło później.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Diety w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że niniejszy ust. dotyczy odstąpienia od umowy sprzedaży Diety sprzedawanej samodzielnie tj. Diety która nie jest oferowana wspólnie z Towarem.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub też elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu.
 5. Klient może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.
 7. Administrator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztów przesyłki.
 8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Klienta z żadnymi kosztami.

§8
REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do Towarów lub Diety mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 12 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przy zakupie Towaru lub Diety),
  2. wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. towar niekompletny),
  3. wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (zwrot ceny, usunięcie wady, albo wymiana Towaru lub Diety na wolne od wad).
 3. W przypadku zakupu Diety reklamacji nie podlega format pliku ebooka oraz brak możliwości otworzenia pliku na urządzeniu, które nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo zakupiony format pliku.
 4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od daty doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Administrator zwróci się do Klienta, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia, z prośbą o jego uzupełnienie.
 5. Administrator udziela odpowiedzi, odnośnie sposobu rozwiązania w związku z reklamacją na adres poczty elektronicznej z którego Klient wysłał reklamację, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

§9
STOSOWANIE I REZULTATY

 1. Klient, który zakupił Towar zobowiązuje się do zapoznania się z treścią ulotki dołączonej do opakowania i przestrzegania informacji tam zawartych, szczególnie dotyczących stosowania/dawkowania.
 2. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących:
  1. nadwrażliwości pokarmowych Klienta (w tym alergii i nietolerancji),
  2. nieprzyswajania przez Klienta określonych produktów,
  3. zaleceń lekarskich dotyczących przeciwwskazań do stosowania określonych produktów,
  4. innych schorzeń lub urazów Klienta,
  stąd też przed rozpoczęciem stosowania Towaru/Diety należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko, w tym możliwość interakcji z lekami, i dopuszczalność stosowania Towaru/Diety przez konkretnego Klienta.
 3. W przypadku następujących jednostek chorobowych, przed rozpoczęciem stosowania Towaru/Diety, szczególnie zalecana jest konsultacja z lekarzem w celu weryfikacji, czy nie ma przeciwskazań do stosowania Towaru/Diety:
  1. alergia/nietolerancja pokarmowa,
  2. choroby wątroby,
  3. choroby trzustki,
  4. choroby żołądka (w tym wrzody),
  5. refluks żołądkowo-przełykowy,
  6. choroby jelit,
  7. nadciśnienie tętnicze,
  8. jakiekolwiek inne choroby (w tym stany ostre i przewlekłe).
 4. Efekty stosowania Towaru/Diety przez różnych Klientów mogą się różnić.
 5. Wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie Towaru/Diety przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowania Towaru/Diety i skonsultować się z lekarzem.
 6. Przeciwwskazaniami do stosowania Towaru są w szczególności:
  1. wiek poniżej 18 roku życia,
  2. ciąża lub karmienie piersią,
  3. uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu,
  4. nadwrażliwość przewodu pokarmowego.
 7. Przeciwwskazaniami do stosowania Diety są w szczególności:
  1. wiek poniżej 18 roku życia,
  2. ciąża lub karmienie piersią.
 8. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Klientów, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
 9. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka.

§10
PRAWA AUTORSKIE

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Dieta ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach realizacji umowy Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do Diety. Klient uprawniony jest jedynie do wykorzystania Diety we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Diety jak i jego części:
  1. udostępnianie i prezentowanie Diety osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji, o której mowa w § 9 ust. 2,
  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek,
  4. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie i sprzedaż detaliczna i hurtowa.
 3. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Diety nie została ujawniona osobom niepowołanym.

§11
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Klient może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  2. sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  3. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 3. Klient może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów: (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).
 4. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

§12
KONTAKT

 1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Klient może kierować według swego wyboru:
  1. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu,
  2. pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§13
DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte są Polityce Prywatności i Cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§14
TREŚCI CYFROWE

 1. Treściami cyfrowymi przekazywanymi konsumentowi w ramach realizacji umowy są potwierdzenie zawarcia umowy, Dieta oraz Regulamin, o ile Klient zdecyduje się na jego pobranie. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zamówienia związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Klientowi składania zamówień w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.
 2. Niezbędnym dla uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest posiadanie przez Klienta:
  1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarki internetowej:
   • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
   • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
   • Internet Explorer w wersji 11,
  3. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  4. włączona obsługa Java Script,
  5. aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  6. programu zdolnego do otwierania plików w formacie „.pdf” np. Adobe Reader 9.5 lub nowszy.
 3. Treści cyfrowe wymienione w ust. 1 powyżej nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady Klient może treści te otworzyć i zapisać je w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Administrator. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

§15
ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 2. Złożenie nowego zamówienia przez Klienta możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Klienta przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy
 2. Informacja o odstąpieniu od umowy